7. Oppijoiden tavoitteet

Keskeiset asiat

  • Tavoitteen laajuus suhteutettu koulutuksen laajuuteen
  • Selkeä päämäärä ja suunnitelma
  • Mitattavissa oleva lopputulos

Koulutuksen alussa oppija sanoittaa ja määrittää henkilökohtaisen oppimistavoitteensa. Kouluttajan keskeisin ja vaativin rooli on auttaa tunnistamaan ryhmän yhteinen sekä oppijan henkilökohtainen kehittämiskohde ja niihin liittyvät toiminnallisen tavoitteet.

Jokaisen oppijan henkilökohtainen tavoite käydään läpi kouluttajan kanssa. Kouluttaja auttaa tekemään tavoitteesta konkreettisen ja sovittamaan sen käytettävissä olevaan aikaan. Oppija määrittää itse tavoitteen sisällön ja toteuttamistavat. Tavoite kirjataan ylös ja oppija kertoo sen muulle ryhmälle. Ryhmä voi kommentoida ja antaa toimintavinkkejä. 

Tavoite sisältää karkean lopputuloksen, toimenpiteet sen saavuttamiseksi ja aikataulun. Lyhyessä koulutuksessa riittää, että oppija kuvaa tavoitteen suullisesti ja toteuttaa suunnitelman välittömästi. Suunnitelman rakenne riippuu käytettävissä olevasta ajasta. Pidemmässä koulutuksessa tavoitteen sisälle voidaan kirjata välitavoitteita (esim. listaus yhteydenottotahoista).

Menetelmät

Etukäteiskysely

Oppijalle lähetetään ennen koulutusta teemaan liittyviä tarkentavia pohdintakysymyksiä. Kysymykset auttavat osallistujaa orientoitumaan koulutukseen ja ymmärtämään tavoitteen ja koulutuksen henkilökohtaisen merkityksen. Kysymyksillä ei rakenneta valmista tavoitetta.

Haastattelu

Kouluttaja voi haastatella oppijaa ja selvittää apukysymyksien avulla tavoitetta. Haastattelu voi olla strukturoitu tai avoimia kysymyksiä sisältävä. Haastattelussa oppijalle selviävät ongelman määritys, mitä muutosta tai tulosta halutaan saada aikaan sekä toimenpiteet ja aikataulu.

Ryhmäkeskustelu

Oppija kertoo tavoitteestaan ja siihen sisältyvistä toimenpiteistä muulle ryhmälle. Ryhmä esittää lisäkysymyksiä ja auttaa tarkentamaan tavoitetta. Ryhmä voi ottaa rakentavasti kantaa tavoitteen laajuuteen tai antaa vinkkejä sen toteuttamiseen.

Kouluttajien ja yhteistyökumppaneiden alustukset

Kouluttaja ja/tai yhteistyökumppanit voivat alussa pitää alustuksia koulutuksen teemasta, siihen liittyvistä palveluista, yhteystahoista ja tietolähteistä. Alustukset auttavat oppijaa hahmottamaan teemaa ja sen suhdetta omaan elämään.

Muistilista

  • Ohjaa ja rohkaise oppijaa kuvaamaan tavoite, joka liittyy ryhmän teemaan ja hänen omaan arkeensa
  • Auta oppijaa määrittämään sopivan kokoinen tavoite suhteessa koulutuksen laajuuteen
  • Varmista kysymyksillä ja keskustelulla, että oppija on valmis sitoutumaan tavoitteeseen
  • Kuvaa oppijalle keinoja, joilla tavoitteesta saadaan konkreettinen
  • Osallista ryhmä mukaan kunkin oppijan tavoitteen lopulliseen muotoiluun
  • Huolehdi siitä, että kaikkien tavoitteissa on kuvattu selkeä päämäärä ja tulos

Muut kappaleet