Kaikkien-malli

Mitä?

Oppijalähtöisyys

Suunnitelma ja toiminta oppijan ehdoilla

ROHKAISE JA MOTIVOI

Paikallisuus

Fyysinen ja sosiaalinen toimintaympäristö osaksi koulutusta

LUO KUMPPANUUKSIA JA JATKOPOLUTA

Perustaidot

Perustaidot kehittyvät arjen haasteita ratkaisemalla

TUNNISTA JA TUNNUSTA

Miksi?

Minun parempi arki

Perustaidot mahdollistavat paremman arjen ja osallisuuden

YHTEISKUNTA TARVITSEE KAIKKIA
– Perustaidot kuuluvat kaikille

Miten?

Oppija

ENNEN

 • Ilmoittautuminen

AIKANA

 • Tavoitteen muotoilu
 • Toiminta
 • Itsearviointi ja palautteen antaminen

JÄLKEEN

 • Jatkopolun mukainen toiminta

Kouluttaja

ENNEN

 • Ryhmän kokoaminen
 • Koulutuksen suunnittelu

AIKANA

 • Ryhmäyttäminen
 • Tavoitteen muotoilu ja toiminnan mahdollistaminen
 • Opitun dokumentointi

Kumppani

ENNEN

 • Markkinointi omille sidosryhmille ja asiakkaille

AIKANA

 • Asiantuntijuuden jakaminen
 • Omista palveluista tiedottaminen
 • Sparraus
 • Jatkopalveluihin ohjaaminen / tarjoaminen

JÄLKEEN

 • Elämän ja uran hallinnan tukeminen jatkopalveluissa

Miten?

ENNEN

Oppija

 • Ilmoittautuminen

Kouluttaja

 • Ryhmän kokoaminen
 • Koulutuksen suunnittelu

Kumppani

 • Markkinointi omille sidosryhmille ja asiakkaille

AIKANA

Oppija

 • Tavoitteen muotoilu
 • Toiminta
 • Itsearviointi ja palautteen antaminen

Kouluttaja

 • Ryhmäyttäminen
 • Tavoitteen muotoilu ja toiminnan mahdollistaminen
 • Opitun dokumentointi

Kumppani

 • Asiantuntijuuden jakaminen
 • Omista palveluista tiedottaminen
 • Sparraus
 • Jatkopalveluihin ohjaaminen / tarjoaminen

JÄLKEEN

Oppija

 • Jatkopolun mukainen toiminta

Kumppani

 • Elämän ja uran hallinnan tukeminen jatkopalveluissa

Näin Kaikkien-malli toimii 

Oppijalähtöisyys. Kaikkien-mallissa koulutus perustuu kunnioittavaan kohtaamiseen. Sisältö ja tavoitteet suunnitellaan yhdessä oppijoiden kanssa. Osallistaminen sitouttaa oppimisprosessiin sekä tekee sisällöistä ja toteutuksesta henkilökohtaisesti mielekkäitä. Jokaisella on tietoja ja taitoja.

Paikallisuus. Kaikkien-mallissa koulutus linkitetään paikalliseen yhteisöön, osaksi sen sosiaalisia ja kulttuurisia olosuhteita. Paikalliset  viranomaiset  ja  muut  toimijat  voidaan ottaa  mukaan toimintaan. Paikallisuus vahvistaa oppijoiden yhteyksiä toimintaympäristöönsä.

Eri perustaitojen yhdistäminen koulutuksissa.  Kaikkien-mallissa työikäisten luku-, numero- ja digitaitoja kehitetään arjen parantamiseksi osana arkipäivän tilanteita.  Tavoitteena voi olla esimerkiksi vahvistaa henkilökohtaista taloutta, koettua osallisuutta ja terveyttä sekä osallistumista koulutukseen ja työhön.

Kaikkien-malli sopii käytettäväksi erilaisissa ympäristöissä ja kanavissa kuten harrastusryhmässä. Kouluttaja varmistaa, että oppimistavoitteet ymmärretään koko ryhmän ja yksittäisen oppijan näkökulmasta. Ryhmän teemaan liittyen oppija valitsee ja aikatauluttaa arkensa parantamiselle henkilökohtaisen tavoitteen. Tavoitteen saavuttamiseksi on käytettävä yhtä tai useampaa perustaitoa. 

Perustaidot

Yhteiskunnassa  toimimiseen  tarvitaan  monipuolisia luku-, numero- ja digitaitoja. Nämä perustaidot kuuluvat kaikille. Jokaisella on oikeus elinikäiseen oppimiseen ja taitojensa päivittämiseen.

Lukutaito: Informaatioyhteiskunnassa vaaditaan monilukutaitoa ja mediakriittisyyttä. Viestien ja viestintäkanavien tulvassa tarvitaan taitoja muun muassa tiedon aktiiviseen hakemiseen, arviointiin ja tulkintaan. Tarvitaan myös kriittisyyttä sekä kykyä ymmärtää keinoja, joilla meihin pyritään vaikuttamaan.

Numerotaidot: Jokainen tarvitsee arjessaan erilaista numeroiden osaamista. Numeerinen tieto ja matemaattinen ongelmanratkaisu auttavat selittämään, arvioimaan ja ennakoimaan asioita. 

Digitaidot: Suuri osa arkipäivän tiedonhankinnasta, kommunikaatiosta ja asioinnista hoidetaan teknisillä laitteilla. Verkkopalveluissa asiat voi hoitaa aika- ja paikkariippumattomasti. Verkkopalvelujen tarkoituksenmukaiseen ja turvalliseen käyttämiseen tarvitaan kuitenkin osaamista ja valmiuksia.