7. Målsättning för inlärarna

Centrala mål

  • Målets bredd i relation till utbildningens bredd
  • En tydlig målsättning och en tydlig plan
  • Ett mätbart slutresultat

Under inledningen av utbildningen beskriver och definierar den lärande sin personliga målsättning för sitt lärande. Den mest centrala och krävande rollen för utbildaren är att hjälpa till att identifiera gruppens gemensamma och den lärandes personliga utvecklingsmål samt verksamhet i anslutning till dessa.

Under inledningen av utbildningen beskriver och definierar den lärande sin personliga målsättning för sitt lärande. Den mest centrala och krävande rollen för utbildaren är att hjälpa till att identifiera gruppens gemensamma och den lärandes personliga utvecklingsmål samt verksamhet i anslutning till dessa.

Varje lärandes personliga mål gås igenom tillsammans med handledaren. Utbildaren hjälper till att konkretisera målsättningen och att anpassa målsättningen till den tid som står till buds. Den lärande definierar själv sitt mål och sina sätt att förverkliga målet. Målsättningen skrivs ner och den lärande berättar om den för de andra i gruppen. Gruppen ges möjlighet att kommentera och komma med goda råd.

Målsättningen inkluderar ett ungefärligt slutresultat, verksamhetssätt för att nå målet och en tidtabell. Inom korta utbildningsprogram räcker det med att den lärande formulerar sitt mål muntligt och förverkligar sin plan omedelbart. Inom längre utbildningar kan man inkludera delmål i det slutgiltiga målet (t. ex en förteckning över instanser som ska kontaktas).

Metoder

1. Förhandsförfrågan

Den lärande får före utbildningens inledning en förfrågan med förtydligande frågor att fundera på i anslutning till temat. Frågorna hjälper deltagarna att orientera sig i utbildningen och att förstå betydelsen av målet och utbildningen för hen som person. Frågorna leder inte till att färdiga mål byggs upp.

2. Intervju

Utbildaren kan intervjua den lärande och klarlägga målet genom att ställa hjälpfrågor. Intervjun kan vara strukturerad eller innehålla öppna frågor. Under intervjun definieras den lärandes problem och vilken förändring / vilket resultat, tillvägagångssätt och tidtabell som gäller.

3. Gruppdiskussion

Den lärande berättar för de andra i gruppen om sitt mål och om sina sätt att nå målet. Gruppen ställer förtydligande frågor och hjälper till att specificera målet. Gruppen kan på ett konstruktivt sätt ta ställning till målets omfattning och ge goda råd om olika sätt att nå målet.

4. Inledande anförande av utbildaren och samarbetspartners

Utbildaren och/eller samarbetskompanjoner kan i början av utbildningen hålla anföranden om utbildningens tema, tjänster i anslutning till temat, kontakter och informationskällor. Anföranden hjälper inlärarna att få en bild av temat och hur det påverkar deras egna liv.

Minneslista

  • Handled och uppmuntra den lärande att beskriva ett mål i anslutning till gruppens tema och hens egen vardag
  • Hjälp den lärande att definiera ett mål i lämplig omfattning i relation till utbildningens omfattning
  • Säkerställ genom frågor och diskussioner att den lärande är redo att förbinda sig till sitt mål
  • Beskriv tillvägagångssätt som gör målet konkret för den lärande
  • Engagera hela gruppen för en slutgiltig formulering av målen för var och en i gruppen
  • Se till att allas målsättningar inkluderar ett tydligt mål och resultat.

Andra stycken

1. Val av målgrupp och tema

2. Att hitta och engagera kompanjorer

3. Praktiska arrangemang

4. Rekrytering av den lärande

5. Att skapa gruppsammanhållning

6. Att erhålla information om temat

7. Målsättning för inlärarna

8. Utvärdering och respons

9. Fortsatta lärstigar