4V1A0217.jpg
Kansalaisen perustaidot -hanke (2018–2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Kansalaisen perustaitoihin haettiin potkua opintomatkalta Englannista

Kansalaisen perustaidot on Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteishanke, jossa kahden vuoden aikana kehitetään oppijakeskeinen malli aikuisten perustaitojen, eli luku-, numero- ja digitaitojen opetukseen. Tavoitteena on vahvistaa aikuisten kykyä toimia aktiivisesti osana yhteiskuntaa ja työelämää.

Hankkeen taustalla on Briteissä luotu tutkimukseen perustuva Citizens’ Curriculum -malli,  jota hankkeessa jatkokehitetään suomalaiseen yhteiskuntaan soveltuvaksi.

Hankeryhmä matkusti tammikuussa opintomatkalle Englantiin tutustumaan Citizens’ Curriculum -mallin luoneeseen Learning & Work Instituteen sekä sikäläisen mallin pilottien tuloksiin kolmessa eri organisaatiossa.

Pilottiryhminä olivat muun muassa maahanmuuttajanaiset ja syrjäytyneet miehet. Kokeilujen tulokset osoittivat, että perustaitojen koulutusmallin hyödyntämisellä oli vahvaa vaikutusta oppijoiden työllistymiseen, oppimismotivaatioon, itsetuntoon ja aktiivisena kansalaisena elämiseen. Kaikki hyödyt näkyvät henkilökohtaisen elämänlaadun parantumisen lisäksi myös yhteisöissä ja yhteiskunnassa.

Ytimenä osallisuus, paikallisuus ja taitojen yhdistäminen

Citizens’ Curriculum -malli pohjautuu tutkimustietoon aikuisten oppimisesta ja motivaatiosta sekä vahvaan ymmärrykseen elinikäisen oppimisen roolista tasa-arvoisen yhteiskunnan edistämisessä.

Mallin muotoutuminen sai alkunsa, kun Learning & Work Institute julkaisi vuonna 2009 kattavan elinikäisen oppimisen ohjelman Learning Through Life. Siinä oppiminen on ymmärretty ihmisoikeutena ja yhteiskunnallisena välttämättömyytenä. Oppimisen ymmärretään tapahtuvan laajasti niin muodollisen koulutuksen piirissä kuin muillakin ihmisen elämän osa-alueilla.

Teoksen keskeinen anti haluttiin tuoda käytäntöön ja siitä koostettiin aikuiskoulutuksessa sovellettava malli. Työ Citizens’ Curriculumin kehittämiseksi käynnistettiin yhdessä aikuiskoulutuksen parissa toimivien tahojen kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa keskusteltiin laajasti kentän kanssa ja koottiin näkemys siitä, millainen mallin tulisi olla. Työskentelyn pohjalta muodostettiin mallin kolme ydinperiaatetta: oppijoiden osallistaminen, paikallisuus, sekä eri taitojen yhdistäminen koulutuksissa.

Perustaitojen oppiminen tapahtuu mallissa holistisesti ja ihmisen oman arkielämän ongelman ratkaisemisen yhteydessä. Näin oppimiselle syntyy aito merkityksellisyys oppijan kannalta, ja oppija voimaantuu toimimaan oman elämänsä muokkaamiseksi.

Tuloksena koulutusmalli oppilaitoksille

Kansalaisen perustaidot -hankkeen työ pohjautuu vahvasti samojen arvojen pohjalle kuin Englannin malli. Hankeryhmä sai matkaltaan paljon inspiraatiota erityisesti jokaista oppijaa kunnioittavasta ja osallistavasta tekemisen hengestä sekä ymmärrystä paikallisen mallin vahvuuksista ja katvekohdista.

Kotiin viemisiksi jäi muun muassa erään pilottipaikan, Rochdalen kunnan osallisuuspäällikkö Helen Chicotin kiteytys koulutusmallin ansioista.

”Pidän asioista, joilla on vahva näyttö ja tutkimuspohja. Varhainen puuttuminen vähentää kriisiavun tarvetta. Citizen’s curriculum -mallilla on ollut parhaat työllisyysvaikutukset suhteessa muihin projekteihin. Se tarjoaa ihmisille toivoa ja itseluottamusta”

Kehitettävää mallia pilotoidaan kevään ja syksyn 2019 aikana koulutuskokeiluilla Espoossa, Savonlinnassa ja Turussa. Kokeiluja kehitetään ja toteutetaan parasta aikaa tiiviissä yhteistyössä opetusta tarjoavien organisaatioiden kanssa.

Kokeiluissa tavoitetaan noin 70 oppijaa, ja niissä keskitytään niihin perustaitoihin, joita oppijat itse kokevat tarpeelliseksi työllistymisen, opiskelujen tai muun elämäntilanteensa kannalta. Kohderyhminä pilottien eri osissa ovat ainakin kouluikäisten lasten maahanmuuttajavanhemmat, talousneuvonnan asiakkaat ja vaikeasti työllistyvät.

Lopullinen malli aikuisten perustaitojen opettamiseen rakennetaan pilottien kokemusten pohjalta. Hanke tuottaa oppilaitoksille ja muille koulutuksia tarjoaville organisaatioille koulutusmallin, joka sisältää pedagogisen taustan, menetelmiä opiskelijoiden osallistamiseen sekä perustaitojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Lisätietoja Kansalaisen perustaidot -hankkeesta
Projektipäällikkö Kaisa Välivehmas
kaisa.valivehmas@ok-sivis.fi
Puh. +358 40 717 7010