9. Fortsatta lärstigar

Centrala mål

 • Lokala samarbetspartners
 • Den fortsatta lärstigen identifieras redan under utbildningens gång
 • Förberedelser för fortsatta åtgärder

Under utbildningen finner vi lösningen till en utmaning i anslutning till den lärandes vardag. Det kan betyda ett större eller ett mindre problem som skaver i vardagen. Om det handlar om ett större problem, aktiverar Modellen för Alla-utbildningen att man löser problemet delvis och fortsätter sedan arbetet på den fortsatta lärstigen. Karriärplanering, att söka arbete, en förbättring av hälsotillståndet eller ekonomin är exempel på processer som föranleder en fortsatt lärstig efter genomgången utbildning.

Man väljer ofta lokala aktörer som samarbetspartners, exempelvis folkbildningsorganisationer, offentliga serviceorganisationer och fonder. Dessa kompanjoner kan förbinda sig till medverkan i Modellen för Alla genom att inta olika roller. Det mest väsentliga är att få insikt om modellen som serviceform och om inlärarnas servicebehov i anslutning till temat.

På de fortsatta lärstigarna kan kompanjonerna ha olika uppgifter: en specialistroll eller roll som sparrare under utbildningen, en informerande roll eller besitta beredskap till att bistå inlärarna efter avslutad utbildning. Man kan även instruera inlärarna att aktivt kontakta kompanjonerna efter avslutad utbildning för att reda ut vilka fortsatta åtgärder som bäst lämpar sig för var och en.

Det lönar sig att inkludera den fortsatta lärstigen redan i den lärandes individuella målsättning.  Även inom en kort utbildning drar inlärarna nytta av att få kunskap om vilka potentiella instanser de kan få hjälp av efter avslutad utbildning. Man kan också redan under utbildningens gång påbörja de fortsatta åtgärderna genom att stämma möten eller påbörja ett klientsamarbete.

Samarbetspartnerns roll på den fortsatta lärstigen

Kompanjonen är en frivillig aktör som verkar som sakkännare och specialist angående det valda temat. Kompanjonen kan, efter avslutad utbildning, erbjuda handledningstjänster eller verka som informationsförmedlare. Samarbetspartnern förbinder sig att medverka redan under utbildningens planeringsskede. Kompanjonen bör förstå vilken roll hen spelar på den fortsatta lärstigen, och även förstå de lärandes service- och lärandebehov samt nyttan av att finna en lösning.

Vilken nytta har den lärande av den fortsatta lärstigen

Den lärandes lärprocess fortsätter efter avslutad utbildning. Hen får hjälp i den process som kanske kommit en bit på väg eller när hen fortsätter förbättra sin vardag i anslutning till temat.

Feedback och den fortsatta lärstigen

Den fortsatta lärstigen ger en möjlighet att efter utbildningen samla in feedback om resultat från Modellen för Alla och resultat om hur den lärandes situation har utvecklats. Den möjliggör också ett långsiktigt samarbete mellan utbildare och kompanjon, samt en utveckling av detta samarbete med tanke på kommande utbildningar.

Metoder

Kompanjonskap

 • Ett inledande möte med möjliga kompanjoner: Att berätta om nyttan av ett kompanjonskap
 • Att göra upp ett samarbetsavtal: att anteckna roller och resurser
 • Att dra nytta av kompanjonens nätverk: marknadsföring
 • Att få kompanjonen att delta i utbildningen
 • Att belöna kompanjonen genom t. ex mediesynlighet eller nya klientskap
 • Ett slutmöte efter avslutad utbildning

Minneslista

 • Fundera över den fortsatta lärstigen när man ställer upp mål
 • Planera en realistisk fortsatt lärstig i relation till det man utvecklar och till målsättningen
 • Engagera samarbetsparterna i de fortsatta lärstigarna och försäkra dig om att de förbinder sig till erbjuden service.
 • Fundera över hur du kan försäkra dig om att den lärande vid behov erbjuds en fortsatt lärstig.
 • Se till att kompanjonerna får tillräcklig feedback och tillräckligt med information om inlärarnas servicebehov.
 • Kom ihåg att tacka kompanjonerna under utbildningens gång och även efteråt under den fortsatta lärstigen.

Andra stycken

1. Val av målgrupp och tema

2. Att hitta och engagera kompanjorer

3. Praktiska arrangemang

4. Rekrytering av den lärande

5. Att skapa gruppsammanhållning

6. Att erhålla information om temat

7. Målsättning för inlärarna

8. Utvärdering och respons

9. Fortsatta lärstigar