8. Utvärdering och respons

Centrala mål

 • Erkännande och utvärdering är en del av lärandet
 • Tid bör beredas för responsdiskussion och dokumentation
 • Utvärdering kan ske individuellt eller i grupp

Undervisning är alltid en målinriktad verksamhet. Det är ur den lärandes synvinkel viktigt att identifiera och erkänna kunskaper och färdigheter som har inhämtats under verksamheten – det är en del av lärandet. En handledd utvärderings- eller responsdiskussion inom gruppen, alternativt den lärandes egna reflektioner, kan erbjuda tillräcklig information om hur det egna lärandet har utvecklats och då fungera som alternativ till formell bedömning (t. ex ett prov).

Med hjälp av respons kan utbildaren få värdefull information om inlärarnas erfarenheter och kan således utveckla sin verksamhet i fortsättningen.

Metoder

Självutvärdering, muntligt eller skriftlig

Självutvärdering kan ske skriftligt eller genom diskussioner beroende på inlärarnas språkkunskaper. Handledaren kan göra anteckningar.

Målsättningen är att göra observationer om inlärarnas erfarenheter och identifiera inlärda kunskaper och färdigheter.

Handledaren kan med hjälp av frågor stödja den lärandes egna tankar och komplettera diskussionen med sina egna observationer.

Kamratutvärdering och respons i grupp (vid inledningen av utbildningen)

Tid: Ca. 30 minuter i smågrupper + ca. 45 minuter i den stora gruppen (exempelgrupp på 12 personer)

När: Vid inledningen av utbildningen innan de individuella utvecklingsplanerna görs

 • Dela in inlärarna i smågrupper bestående av 3 – 4 personer på basis av utvecklingsteman som de är intresserade av.
 • Varje enskild lärande beskriver preliminärt vad hen under utbildningen önskar utveckla i sin vardag. Reservera 5 minuter/ lärande.
 • I tur och ordning skriver inlärarna ner kamratinlärarnas svar.
 • Alla bidrar med kort, uppbyggande respons eller ett konkret tips gällande den preliminära tanken.
 • Man samlas på nytt i den stora gruppen.
 • Alla återger på nytt sin utvecklingstanke för de övriga i gruppen.
 • Hela gruppen ges möjlighet att kommentera och kläcka idéer.
 • Utbildaren dokumenterar diskussionen.
 • Utbildaren ger sin dokumentation till inlärarna.

Nytta: att skapa gruppsamhörighet, att skapa gemenskapskänsla gällande utveckling: alla vet vad de andra i gruppen arbetar med att utveckla, den enskilda lärande får uppmuntran och idéer till sitt eget utvecklingsarbete

Kamratutvärdering och respons i grupp (efter utbildningen)

Tid: Ca 15 – 20 minuter/ lärande

Tidpunkt: I utbildningens slutskede när utvecklingsprojekten presenteras

 • Be alla deltagare presentera sitt utvecklingsprojekt, inklusive lärprocess och resultat, på valfritt sätt (muntligt berättande, bild, ljudspår, drama, video osv.).
 • Tidsbestäm presentationsrundan på förhand och ge en begränsad minuttid för varje presentation.
 • Bestäm inom gruppen att alla tar del av alla presentationer och gör anteckningar.
 • Efter varje presentation ger gruppen och eventuellt närvarande samarbetspartners positiva kommentarer och kommer med kompletterande idéer.
 • Utbildaren dokumenterar diskussionerna.
 • Utbildaren kan, om hen har tid, efter utbildningens slut dela med sig av de positiva kommentarerna som de andra gett till den lärande.

Nytta: Utvecklingsarbetet blir synligt och har en tydlig deadline, det blir lättare att uppträda inför andra, gruppsamhörigheten ökar, kunskapsmängden hos inlärarna växer i och med deltagande i gruppdiskussionen

Gemensam, handledd utvärderings- och responsdiskussion

Tid sammanlagt ca. 30 minuter

 • Dela gruppen i minder grupper på 2 – 3 personer
 • Som grund för gruppens diskussion kan du dela ut färdigt formulerade diskussionsämnen eller frågor, exempelvis ”vad lärde jag mig under dagarna”.
 • Alla smågrupper gör anteckningar på ett stort papper eller på post it-lappar som sedan fästes på flaptavlan. Det är bra att reservera 10 – 15 minuter för diskussionen.
 • Avslutningsvis ordnas en gemensam diskussion i den stora gruppen. Utbildaren kan, assisterad av gruppens kommentarer, läsa och gruppera post – it lapparna på flaptavlan. Alternativt kan alla smågrupper dela med sig av sina tankar som de har antecknat på papper.
 • Genom formulering av frågorna kan man placera fokus på antingen det egna lärandet eller sin egen utveckling (vad jag lärde mig, vad jag ännu vill lära mig) eller på förverkligandet av utbildningen (ris och ros).

Självutvärderingsträd

 • Trädet som metafor, med målsättningen att behandla det man lärt sig: vad är grundläggande kunskap (trädets rötter), vilka insikter kom vi fram till (trädets blad) osv.
 • Vi skapar på basis av egna anteckningar och gemensam diskussion en bild av ett träd som illustrerar det inlärda som helhet.

Lärandedagbok eller portfolio

Tid: Sker under utbildningens gång

 • Instruera inlärarna att samla och dokumentera det de har lärt sig under hela utbildningens gång.
 • Instruera med hjälp av färdiga frågor inlärarna att fundera över saker de har lärt sig, t. ex: Vad lärde jag mig? Vad betyder kunskapen för mig? Hur kan jag använda mig av det jag har lärt mig? Vad blev ännu oklart? Vad önskar jag få veta mer om?
 • Du kan ge färdiga frågor som stöd eller instruera inlärarna att fritt formulera sina tankar eller fritt göra anteckningar.
 • Avslutningsvis kan inlärarna dela med sig materialet de har producerat, antingen till handledaren eller till alla i gruppen.
 • Bedömnings- och responsfrågor
 • Gör en förteckning över de tre viktigaste saker som du har lärt dig (individuellt eller parvis).
 • Vad i utbildningen tyckte jag att var bra?
 • Vad lärde jag mig som var nytt?
 • Vad hade jag nytta av?
 • Vad vill jag lära mig härnäst?
 • Vad hade jag önskat mig mer av?
 • Vad gillade jag inte?

Minneslista

 • Reservera tillräckligt med tid för bedömning och respons.
 • Målsättningen med utvärdering är att fördjupa lärandet.
 • Önskar du respons över utbildningen för att kunna utveckla ditt eget arbete? Du kan samla in feedback genom att be svar på separata frågor antingen skriftligt eller muntligt.

Andra stycken

1. Val av målgrupp och tema

2. Att hitta och engagera kompanjorer

3. Praktiska arrangemang

4. Rekrytering av den lärande

5. Att skapa gruppsammanhållning

6. Att erhålla information om temat

7. Målsättning för inlärarna

8. Utvärdering och respons

9. Fortsatta lärstigar