5. Att skapa gruppsammanhållning

Centrala mål

 • Tillit, känsla av trygghet, motivation
 • Ett gemensamt tema och mål för gruppen
 • Kamratstöd och kamratlärande

Före utbildningen

Nya människor, en eventuell ny lärmiljö eller bara att delta i en utbildning kan kännas nervöst för inlärarna. Utbildaren kan börja skapa gruppsammanhållning och stödja tillit och trygghet samt motivation inom gruppen redan innan utbildningen börjar. Kontakta, om möjligt, inlärarna personligen och informera om gruppens storlek, tema och allmänna mål samt delge exakt program (inklusive pauser, matpauser osv.) redan på förhand. På samma gång skapar du en god stämning och aktiverar inlärarna till ett aktivt deltagande och gruppmedlemskap.

Under utbildningen

Modellen för Alla innebär utbildning i grupp. Gruppen fungerar som kamratstöd och medutbildare. Inledningen av utbildningen ägnas till att bekanta sig med varandra. Använd rejält med tid för en avslappnad presentationsrunda under vilken alla får lika mycket tid att berätta om sig själv och sina mål för utbildningen. Under presentationsrundan lönar det sig också att komma överens om kommunikationssätt för gruppen, t. ex i sociala medier.

Under utbildningens inledning säkerställer man att alla förstår temat och målen för utbildningen. Inom Modellen för Alla existerar inte någon jämförelse gruppmedlemmar emellan utan alla har ett personligt inlärningsmål. Under utbildningen stödjer utbildaren uppkomsten av gruppsammanhållning genom sitt eget exempel: Alla är lika värdefulla. Alla lär sig och agerar utifrån sina egna förutsättningar.

Utbildningsmodellen ökar tilliten inom gruppen: Samma tema förenar och alla delar med sig av sina personliga utmaningar och sitt personliga utvecklingsarbete. Under utbildningens gång stödjer man deltagarnas möjlighet att ge kamratstöd eller att lära andra genom grupp- och pardiskussioner.

Under inledningen av utbildningen ska utbildaren absolut komma ihåg att nämna att diskussionerna i gruppen är konfidentiella. Personliga ämnen kan framkalla känsloreaktioner. Gråt, att gömma sig innanför sitt skal och ovilja att prata är godkända reaktioner. Gruppmedlemmarna lär sig att lita på sig själv och andra när man inom gruppen tillåter äkta reaktioner och tillåter alla att vara olika.

Under utbildningens slutskede kan utbildaren förstärka gruppgemenskapen ytterligare genom att ge grupprespons, ta en bild av alla eller filma en videosekvens med alla osv. och sedan dela den med alla i gruppen.

Efter utbildningen

Trots att Modellen för Alla-utbildningen tar slut fortsätter gruppen i bästa fall att inofficiellt hålla kontakten och på så sätt fortgår lärandet. Under slutrundan kan alla framföra en önskan om fortsatt kontakt.

Metoder

Metod 1

Bekantningsövningar till exempel att kasta boll och presentera sig

Metod 2

Att tillkännage sitt känsloläge med hjälp av bildkort

Metod 3

Parintervjuer och presentation av paret för de andra

Minneslista

 • Säkerställ att gruppmedlemmarna vet vad som förenar dem
 • Hitta på ett namn åt gruppen
 • Tro på en god gruppsammanhållning och göd den!
 • Handled gruppen i att uppmuntra och vägleda andra
 • Låt gruppmedlemmarna prata så mycket som möjligt, led diskussionen, kom ihåg att lyssna
 • Var rättvis: Låt alla reagera och lära sig på sitt eget individuella sätt
 • Mat och dryck skapar gemenskap!
 • Handled gruppen mot det nya och vidare bort från trygghetszonen!
 • Skapa ett dokument av gruppens diskussioner och dela det i slutet av utbildningen

Andra stycken

1. Val av målgrupp och tema

2. Att hitta och engagera kompanjorer

3. Praktiska arrangemang

4. Rekrytering av den lärande

5. Att skapa gruppsammanhållning

6. Att erhålla information om temat

7. Målsättning för inlärarna

8. Utvärdering och respons

9. Fortsatta lärstigar