2. Att hitta och engagera kompanjorer

Centrala mål

  • Fundera färdigt ut motiveringar för varför det lönar sig för kompanjonen att medverka
  • Kontakta modigt olika kompanjoner
  • Utnyttja dina egna nätverk

I Modellen för Alla spelar lokal förankring och kompanjonskap en betydande roll i förverkligandet. Målsättningen är att få deltagaren att känna sig som en del av den sociala omgivningen. Det kan räknas som ett fint resultat att man kan öka kunskapen hos gruppen om aktörer och olika möjligheter inom det egna området. Åtminstone blir det en biprodukt om flera kompanjoner medverkar. I en idealsituation medverkar aktörer från flera olika organisationer i samarbetet med en Modellen för Alla-grupp. En bred sammansättning av aktörer berikar säkert också kunskapsunderlaget om teman i anslutning till gruppen.

Motivation för att engagera sig

Det är viktigt att kompanjonen upplever sig ha nytta av den planerade verksamheten – det ger motivation för ett engagemang. En ömsesidig nytta och synergi spelar nyckelroll: Vi upplever att vi tillsammans är mer än vad vi är som enskilda aktörer.

Du har den bästa kunskapen om din egen målgrupp och om utbildningens tema. Leta möjligast brett efter kompanjoner inom ditt område, kompanjoner som anser att din målgrupp är viktig och det är väsentligt att komma i kontakt med den. Fundera över olika modeller för kompanjonskap och intensiteten i kompanjonens medverkan: Är det bättre med två likvärdiga aktörer eller med flera aktörer med mindre insats var? Kompanjonens roll som budbärare till sina egna kontakter från deltagarna i Modellen för Alla-gruppen är i sig en värdefull insats. I stället för att komma med ett färdigt förslag eller presentera olika modeller för medverkan kan du be kompanjonen att tillsammans med dig fundera över ett lämpligt gemensamt sätt att samarbeta.

Du bör börja någonstans! Kontakta, ring, skriv mejl, föreslå en träff. Utnyttja dina egna nätverk!

Kläck idéer tillsammans

Det är viktigt att samla personerna efter att intresse har vaknat. Gemensamma diskussioner och idékläckning för garanterat saken framåt. Engagera kompanjonerna tidigt, redan i idékläckningsstadiet. På så sätt känns projektet mer eget, vilket bidrar till ett större engagemang. Kom även överens med kompanjonerna om fortsättningen: vem gör vad och hur, samt hur regelbundet har man kontakt.

Var ihärdig

Ibland löper saker och ting smidigt, men någon gång kan det kännas omöjligt att ens nå rätta personer. Ge inte upp fastän allt inte går som planerat. När du känner att du har hamnat in i en återvändsgränd, fundera om; konsultera t. ex en kollega eller en samarbetspartner om hur saker och ting framskrider och om kontakttagande. I nätverk finns styrka och ofta finner de rätta parterna varandra.

Metoder

Telefonsamtal

Ett telefonsamtal är en bra metod men förhandsinformation kan med fördel skickas per e-post. Sträva till att komma överens om ett möte om intresse vaknar.

E-post

E-post fungerar bra som kanal för förhandsinformation. Framför ditt förslag på ett intressant sätt, klart och komprimerat. Kom ihåg att motivera varför det lönar sig att gå med i ett kompanjonskap. Förbered redan en fortsättning: föreslå en tid för ett telefonsamtal eller ett möte.

Möte

Även i vår digitala tid är ett personligt möte ett effektivt sätt att uppmuntra en kompanjon att engagera sig i projektet. Den som själv är inspirerad är bäst på att inspirera andra! Oberoende av hur den första kontakten togs, ska du sträva till att samla de intresserade runt ett gemensamt mötesbord. Genom direkt växelverkan är det lättare och snabbare att få ärenden att framskrida än exempelvis genom e-postmeddelanden.

Minneslista

  • Fundera över lämpliga kompanjoner till temat
  • Fundera på olika alternativa kompanjoner
  • Fundera på olika aspekter av nytta som kompanjonen kan tänkas få ut av verksamheten
  • Kontakta modigt och sträva till att komma överens om en mötestid
  • Gör kompanjonen delaktig i idékläckningen
  • Ge inte upp om du inte lyckas genast!

Andra stycken

1. Val av målgrupp och tema

2. Att hitta och engagera kompanjorer

3. Praktiska arrangemang

4. Rekrytering av den lärande

5. Att skapa gruppsammanhållning

6. Att erhålla information om temat

7. Målsättning för inlärarna

8. Utvärdering och respons

9. Fortsatta lärstigar