Modellen för Alla

Vad?

Lärandecentrerat

Plan och aktiviteter på den lärandes villkor

UPPMUNTRA OCH MOTIVERA

Lokal anknytning

Den fysiska och sociala verksamhetsmiljön som en del av utbildningen

SKAPA KOMPANJONSKAP OCH FORTSATTA LÄRSTIGAR

Grundläggande färdigheter

De grundläggande färdigheterna utvecklas genom att lösa vardagsutmaningar

IDENTIFIERA OCH ERKÄNN

Varför?

Min bättre vardag

Grundläggande färdigheter möjliggör delaktighet och ger en bättre vardag

SAMHÄLLET BEHÖVER ALLA
– Grundläggande färdigheter tillhör alla

Hur?

DEN LÄRANDE

FÖRE

 • Anmälan

UNDER TIDEN

 • Att formulera målsättningen
 • Aktivitet
 • Självutvärdering och respons

EFTER

 • Aktiviteter enligt den fortsatta lärstigen

UTBILDAREN

FÖRE

 • Att bilda gruppen
 • Att planera utbildningen

UNDER TIDEN

 • Att skapa gruppsammanhållning
 • Att formulera målsättningen och möjliggöra verksamhet
 • Att dokumentera det inlärda

KOMPANJON

FÖRE

 • Marknadsföring till egna intressentgrupper och kunder

UNDER TIDEN

 • Att dela sakkunnande
 • Att informera om egna tjänster
 • Att sparra
 • Att handleda / erbjuda fortsatta tjänster

EFTER

 • Att stödja livet och karriären i de fortsatta tjänsterna

Miten?

ENNEN

Oppija

 • Ilmoittautuminen

Kouluttaja

 • Ryhmän kokoaminen
 • Koulutuksen suunnittelu

Kumppani

 • Markkinointi omille sidosryhmille ja asiakkaille

AIKANA

Oppija

 • Tavoitteen muotoilu
 • Toiminta
 • Itsearviointi ja palautteen antaminen

Kouluttaja

 • Ryhmäyttäminen
 • Tavoitteen muotoilu ja toiminnan mahdollistaminen
 • Opitun dokumentointi

Kumppani

 • Asiantuntijuuden jakaminen
 • Omista palveluista tiedottaminen
 • Sparraus
 • Jatkopalveluihin ohjaaminen / tarjoaminen

JÄLKEEN

Oppija

 • Jatkopolun mukainen toiminta

Kumppani

 • Elämän ja uran hallinnan tukeminen jatkopalveluissa

Så här fungerar Modellen för Alla

Lärandecentrerat. Modellen för Alla-utbildningen grundar sig på respektfullt bemötande. Innehållet och målsättningen planeras tillsammans med de lärande. De ömsesidiga aktiviteterna binder den lärande vid lärprocessen och gör att innehållet och förverkligandet känns personligen intressant. Alla besitter kunskap och färdigheter.

Lokal anknytning. Modellen för Alla-utbildningen förankras lokalt och blir en del av de rådande sociala och kulturella förhållandena. Lokala myndigheter och övriga aktörer kan bli en del av verksamheten. Den lokala anknytningen förstärker de lärandes kontakter till sin verksamhetsmiljö.   

Att kombinera de olika grundläggande färdigheterna inom utbildningarna.   I Modellen för Alla utvecklas läsfärdigheter, numeriska färdigheter och digitala färdigheter hos personer i arbetsför ålder som en del av vardagliga situationer. Målsättningen att göra vardagen bättre. Målsättningen kan exempelvis vara att förstärka den personliga ekonomin, upplevd delaktighet och hälsa samt deltagande i utbildning och arbetsliv.

Modellen för Alla lämpar sig för användning i olika miljöer och sammanhang (t. ex i hobbygrupper). Utbildaren försäkrar sig om att lärmålen förstås av alla i gruppen och av de enskilda deltagarna. I anslutning till gruppens tema, ställer de lärande upp ett eget personligt mål och gör upp en egen tidtabell för att uppnå en bättre vardag. För att uppnå målet bör en eller flera grundläggande färdigheter användas.

Behovet att förbättra vardagen motiverar och ger lärande en orsak och en riktning. För att göra lärande motiverande och betydelsefullt bör man i lärsituationen identifiera och erkänna individens kunskap och kunnande samt ta reda på vad som är relevant för just hen. Atmosfären ska därtill vara trygg och godkännande. På så sätt kan man stödja uppkomsten av tillit, vilket möjliggör en positiv inställning till lärande. Ömsesidig tillit och riktat innehåll skapar en inre motivation. Den lärande sporras av den förbättring av livskvaliteten som lärande ger. Viljan och förmågan att utvecklas i livet skapar en grund för livslångt lärande.

Lärsättet i modellen förbereder också för ett aktivt medborgarskap. Detta sker genom att förstärka den lärandes tro på sin möjlighet och sin förmåga till att påverka i samhället och påverka sitt eget liv. Den lärande kan identifiera sitt kunnande och sina intressen. Lärande utgör en process under vilken man tillägnar sig nya kunskaper och färdigheter samt kombinerar dem med redan existerande kunnande. Lärande förändrar och utvecklar också beteende, förhållningssätt och värderingar.

Modellen för Alla får fritt användas, men du kommer väl ihåg att nämna källan!

Grundläggande färdigheteR

För att existera i samhället behövs mångsidiga läsfärdigheter, numeriska färdigheter och digitala färdigheter. Dessa grundläggande färdigheter tillhör alla. Alla har rätt till livslångt lärande och till att uppdatera sina färdigheter.

Läsfärdighet: I informationssamhället behövs multilitteracitet och mediekritiskt tänkande. I informationsflödet och flödet av informationskanaler behövs färdigheter bl. a i att söka information, bedöma den och tolka den. Det behövs också kritiskt tänkande samt förmåga att förstå olika sätt som används för att påverka oss.

Numeriska färdigheter: Alla behöver olika typer av numeriskt kunnande i sin vardag. Numeriska färdigheter och matematisk problemlösning hjälper oss att förklara, bedöma och förutsäga händelser och problem.

Digitala färdigheter: En stor del av informationssökning, kommunikation och skötsel av ärenden i vardagen sker med hjälp av tekniska enheter. Via nätbaserade tjänster kan man sköta ärenden oberoende av tidpunkt eller plats. En trygg och ändamålsenlig användning av nätbaserade tjänster kräver även kunnande och beredskap.