Vko-46-blogi-Koskela.jpg
Kansalaisen perustaidot -hanke (2018–2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Kaikkien-mallilla digitaitoja maahanmuuttajavanhemmille

Toimiva kodin ja koulun välinen yhteistyö tukee koululaisten hyvinvointia ja oppimista. Lasten koulunkäynnin tukeminen edellyttää vanhemmilta riittäviä digitaitoja. Suomessa opettajien ja vanhempien yhteydenpito tapahtuu pitkälti digitaalisesti Wilmassa. Oppilaat myös tallentavat koulutyönsä enenemässä määrin digitaalisesti.

Koskelan ala-asteen koulunjohtaja Milja Mäntynen ehdotti Kansalaisen perustaidot -hankkeelle Kaikkien-mallin mukaista digitaitokoulutusta somalin- ja arabiankielisille vanhemmille.

Toteutustiimiin saimme mukaan kouluttaja Ala Saeedin Suomen Pakolaisavusta sekä koulunkäyntiavustaja Sahra Ahmedin Koskelan ala-asteen koulusta. Hahmotimme yhdessä maahanmuuttajataustaisten vanhempien tuen tarpeita, jotta koulutus tukisi parhaiten heidän oppimistaan.

Koululaisen hyvän arjen avaimet

Lokakuussa järjestettyyn koulutukseen osallistui oppimishaluinen joukko äitejä.

Koulutuksen teemana oli koululaisen hyvä arki. Ryhmässä pohdittiin ja jaettiin ideoita siitä, miksi koulu on tärkeä lapsille, ja kuinka vanhemmat voivat parhaiten tukea lastensa koulunkäyntiä. Osallistujat myös tuottivat ”mistä lapsen hyvä arki koostuu” -polun. Lapsen hyvän arjen elementeiksi tunnistettiin lasten kuunteleminen, riittävä lepo ja rauha, luonto, säännöt ja järjestys, onnellisuus, harrastukset sekä vanhemmilta saatu tuki kouluaineissa.

Kaikkien-mallissa oleellista on oman oppimistarpeen tunnistaminen. Se sitouttaa ja motivoi oppimiseen. Kun oppijat sanoittivat koulun merkitystä oman lapsensa kannalta, halu olla aktiivisesti lapsen tukena vahvistui. He myös huomasivat tarvitsevansa uusia tietoja ja taitoja voidakseen huolehtia lapsen tukemisesta haluamallaan tavalla.

Itsearvostusta digitaitoja kehittämällä

Suurin osa äideistä tutustui Wilmaan ensimmäistä kertaa, siihen saakka aviomies oli ollut perheen ”Wilma-vastaava”. Koulutuksen päättyessä kaikki osasivat kirjautua sujuvasti Wilmaan sekä ymmärsivät, mihin kaikkeen sitä käytetään. Innokkaimmat naputtelivat Wilma-viestejä lastensa opettajille koulutuksen aikana!

Microsoft Office 365 Education -versio tuli osallistujille tutuksi. He ilahtuivat saadessaan tutustua sähköiseen portfolioon, johon heidän lapsensa tallentaa koulutyönsä. Osallistujista tuli myös taitavia Teams-videokokoustajia.

Vaikka koulutus keskittyi digitaitojen kehittämiseen, luku- ja kirjoitustaitoakin harjoitettiin. Oppijat nauttivat Wordin syventävässä lukuohjelmassa erityisesti siitä, että voivat kuunnella tietokoneäänen lukevan heidän juuri kirjoittamansa suomenkielisen tekstin. Heidän ilmeensä ja eleensä viestivät siitä, miten ylpeitä he olivat kyvystään tuottaa ymmärrettävää suomea.

Koulutus herätti halun oppia lisää

Monet vanhemmat kysyivät, miten voisivat saada lisää koulutusta voidakseen tukea paremmin lapsiaan koulunkäynnissä. Tietoa pyydettiin mm. suomen kielen opiskelumahdollisuuksista. Eräs osallistujista aloittikin suomen kurssin Etelä-Helsingin kansalaisopistossa jo ennen tämän koulutuksen päättymistä.

Kaikkien-mallin koulutuksesta nautittiin selvästi. Osallistujat kysyivät, voisiko se vielä jatkua. He arvostivat digitaitojen oppimisen lisäksi keskusteluja ja koulutuksen vuorovaikutteisuutta sekä kokivat tulleensa kohdatuiksi yksilöinä.

Kansalaiset perustaidot -tiimi sai koulutuskokeilusta hyödyllistä tietoa siitä, mitä kaikkea on huomioitava Kaikkien-mallin koulutuksen järjestämisessä kouluympäristössä.

– Todella tärkeä ja mielekäs koulutus, totesi Koskelan ala-asteen koulunjohtaja Milja Mäntynen kiitellessään Kansalaisen perustaidot -hanketiimiä ja koulutuksen toteutukseen osallistuneita kumppaneita .

Tästä on hyvä jatkaa.

Anna Grant
Asiantuntija / Kansalaiset perustaidot -hankkeen projektipäällikkö
Opintokeskus Sivis

Kuva: Kaikkien-mallilla toteutettuun digitaitokoulutuksen osallistuneita oppijoita
Kuvaaja: Nina Hjelt