Blogi-101220.jpg
Kansalaisen perustaidot -hanke (2018–2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Kaikkien-malli nyt – ja tulevaisuudessa

Vuodenvaihteessa päättyvässä kehittämishankkeessamme on tilinpäätöksen – ja samalla myös tulevaisuuteen katsomisen – aika.

Formaalissa ja nonformaalissa koulutuksessa käytettäväksi sopivan Kaikkien-mallin tarkoitus on tukea ja inspiroida ryhmämuotoisia koulutuksia järjestäviä kouluttajia tai ohjaajia. Mihin yhteiskunnalliseen haasteeseen Kaikkien-malli vastaa? Miten? Mitä arvoa koulutusmallilla on tulevaisuudessa?

Perustaitojen hallinta haasteena

Aikuisväestön osaaminen on Suomessa yleisesti ottaen hyvällä tasolla. Osaaminen ja oppimismahdollisuudet kuitenkin kasautuvat. Haasteena onkin varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus osaamisensa kehittämiseen elämäntilanteesta ja työmarkkina-asemasta riippumatta.

Suomessa on viime vuosina herätty perustaitojen osaamisen merkitykseen. Puutteet perustaidoissa (luku-, numero- ja/tai digitaidot) heikentävät merkittävästi mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen osallisuuteen oppijoina, työntekijöinä ja aktiivisina kansalaisina. Jokaisella on kuitenkin oikeus yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja merkitykselliseen elämään. Yhteiskunta tarvitsee kaikkia.

Digitalisoituneessa tietoyhteiskunnassamme perustaitojen pitäminen ajan tasalla tuottaa uusia oppimistarpeita meille kaikille. Tämä on koettu erityisesti koronavuoden aikana.

Tarvitaan ketteriä ja innostavia lähestymistapoja perustaitojen kehittämiseen.

Kaikkien-malli ratkaisuna

Kansalaisen perustaidot -hankkeessa (2018-2020) tehtävämme oli tuottaa pedagoginen malli aikuisten perustaitojen oppimiseen. Kaikkien-malli kehitettiin sitä tahoillaan pilotoineen kouluttajaryhmän sekä osaavien ja sitoutuneiden kumppaneidemme kanssa.

Perustaitojen kehittäminen

Kaikkien-koulutusmalli on yksinkertainen, ja helposti sovellettavissa aikuisten perustaitojen kehittämiseen. Perustaidot karttuvat arjen haasteita ratkaisemalla, ohjaajan ja vertaisryhmän tuella. Koulutus on vaikuttavaa. Se vastaa oppijan yksilöllisiin tarpeisiin ja oppiminen nivotaan hänen arkeensa. Tämä motivoi oppimiseen ja sitouttaa koulutukseen.

Oppijalähtöisyys

Koulutusmalli soveltuu käytettäväksi hyvin erilaistenkin kohderyhmien kanssa.

Kaikkien-mallin koulutuksissa oppija tunnistaa omat vahvuutensa sekä olemassa olevat tietonsa ja taitonsa. Hän myös määrittää omat oppimistavoitteensa ohjaajan tai kouluttajan tukemana. Tavoitteiden asettaminen vahvistaa oppijan omaehtoisuutta. Toiminnan kautta tulee kokemus siitä, että kykenee tekemään itselleen tärkeitä asioita.

Koulutukseen kuuluu lisäksi ohjaavaa keskustelua. Ohjaajan keskeinen tehtävä on opitun tunnistaminen ja sanoittaminen.

Paikallisuus

Kaikkien-malli kannustaa myös oppimisen sitomiseen paikalliseen ympäristöön. Oppijan arjen haasteen ratkaiseminen kytketään omaan fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön. Oppiminen tapahtuu osana oppijoiden yhteisöä, mutta myös osana paikallisyhteisöä. Lisäksi oppijaa tuetaan löytämään seuraava oppimismahdollisuus jo koulutuksen aikana.

Kaikkien-malli osana jatkuvan oppimisen uudistusta

Elinikäisen tai jatkuvan oppimisen tärkeys on tunnistettu valtakunnallisella tasolla. Jatkuvan oppimisen uudistus sekä elinikäisen ohjauksen strategia ovat työn alla.

Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen ulottaminen kaikille edellyttää mittavia panostuksia sekä määrällisesti että laadullisesti. Tarvitaan ketteriä, vaikuttavia ja kokonaisvaltaiseen ihmiskuvaan perustuvia koulutuspalveluita. Koulutuspalveluiden on tuettava taitojen omaksumisen lisäksi oppimaan oppimista. Tarvitaan myös uusia rakenteita ja eri toimijoiden saumatonta yhteystyötä.

Koulutusjärjestelmässämme aliedustettuina olleiden ryhmien osaamista voidaan vahvistaa Kaikkien-mallin avulla. Mallin mukainen koulutus motivoi. Se on matalan kynnyksen astinlauta opintoihin ja työelämään. Kaikkien-mallilla voidaan tuottaa vaikuttava oppimisprosessi niin järjestökentän, vapaan sivistystyön kuin muodollisen koulutusasteen piirissä.

Koulutusmalli aitoon tarpeeseen

Onnistuimme luomaan kehittämishankkeessa ketterän koulutusmallin, jolle on aito tarve ajassamme. Kaikkien-malli on herättänyt paljon kiinnostusta. Toivottavasti siitä on hyötyä ja iloa laajasti.

Ylpeänä voimme kertoa, että monet organisaatiot ovat jo soveltaneet omien kohderyhmiensä koulutuksiin Kaikkien-mallia hyvin tuloksin. Mallin soveltaminen jatkuu useissa organisaatioissa, eri kohderyhmien kanssa vuonna 2021.

Ota Kaikkien-malli käyttöön!Teksti:

Opintokeskus Sivis
Anna Grant
Asiantuntija

Virpi Markkanen
Asiantuntija

Kansanvalistusseura
Nina Hjelt
Koulutussuunnittelija

Kuva: Virpi Markkanen